פרופ' רקפת סלע שפי | Prof. Rakefet Sela Shefi

כל הפרסומים

1.[*]  נועם זרדז ורקפת סלע-שפי, 2017. "הטמעת החינוך הסביבתי בבתי הספר ושאלת יישומה של אידיאולוגית הצדק סביבתי- נקודת המבט של עובדי ההוראה", סוציולוגיה ישראלית [חוברת מיוחדת על סביבה וחברה], יח (2), 173-195.

2.[*] סלע-שפירקפת ונועם זרדז 2015. "למה אנחנו סביבתיים ולמה לא? על הזיקה בין תרבות וזהות לבין פעולה סביבתית – ההקשר הישראלי". אקולוגיה וסביבה 6 (1), עמ' 33–39.

3.[*] סלע־שפי, רקפת 2014. "האפנה כשדה ייצור תרבותי וכוחה של  הבורגנות בבניית התרבות הישראלית". (מאמר ביקורת על ספרה של ענת הלמן בגדי הארץ החדשה: מדינת ישראל הצעירה בראי הלבוש והאופנה). ישראל 22, עמ' 201–207.

4.[*] סלע-שפי, רקפת 2009. "בין סולידריות להתנכרות: אסטרטגיות שיח של התמודדות עם דימוי קיבוצי שלילי בסיפורייום-יום על 'הישראליות'". עיונים בשפה וחברה 2 (2), עמ' 15–34. תקציר באנגלית: עמ' 230.

5.[*] סלע-שפי, רקפת 2009. "המאבקים על הקאנון: הדינאמיקה של שימור ושל חידוש בתרבות". בתוך קנון וכתבי קודש,יעקב שביט עורך .תל-אביב: אוניברסיטת תל אביב ,ביה"ס למדעי היהדות .[= סדרת "תעודה", כ"ג ], עמ' י"ז-מ"ו; תקציר באנגלית: עמ' XIX-XX.

6.[*] סלע-שפי, רקפת 2003. "ה'יֶקים' בשדה המשפט ודפוסים של תרבות בורגנית בתקופת המנדט". עיונים בתקומת ישראל, כרך 13, עמ' 295–322.

7.[*] שפי, רקפת 1996. "תדמית 'התוצר הפופולארי' כמניפולציה של תרבות עילית: 'הרומן הטריביאלי' הגרמני של סוף המאה ה-18 כבעיה ספרותית". בתוך התרבות העממית: קובץ מחקרים, ב"ז קדר עורך, ירושלים: מרכז זלמן שז"ר לתולדות ישראל, עמ' 225–243.

8.[*] שפי, רקפת 1989. "התפתחות הפואטיקה של הפזמונאות הישראלית בראשית שנות השבעים". בתוך זיוה בן-פורת 1989,ליריקה ולהיט. תל-אביב: הקיבוץ המאוחד, עמ' 76–98.

9.[*] שפי, רקפת 1989. "על הקאנוניזאציה בפזמונאות האמריקאית: הפזמונאות כמושא למחקר לפי תפיסת הפונקציונאליזם הדינמי". בתוך זיוה בן-פורת 1989, ליריקה ולהיט. תל-אביב: הקיבוץ המאוחד, עמ' 38–65.

10.  [*] שפי, רקפת 1998. "על בעיית 'הספרות להמונים' בסוף המאה ה-18". דפים למחקר הספרות, כרך 11 (תשנ"ח), עמ' 129–142.

11.  [*] שפי, רקפת 1997. "צמיחת עילית אינטלקטואלית חדשה בסוף המאה ה-18". זמנים 57, עמ' 47–55.

אתר זה נבנה באמצעות